Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır); “Bahçelievler Mahallesi Cizre Caddesi No 68 Merkez /ŞIRNAK” adresinde mukim SGLOBAL MÜHENDİSLİK BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. (bundan böyle kısaca ŞIRNAK İŞ PLATFORMU" olarak anılacaktır) ile www.sirnakisplatformu.com Portalına üye olmak için işbu Üyelik Sözleşmesi’ne onay veren "Bireysel  veya Kurumsal Üye" arasında elektronik ortamda akdedilerek kabul edilmiştir.

2. Tanımlar

"Üyelik Sözleşmesi": www.sirnakisplatformu.com alan adı ile yayın yapan  Portal”da, yer alan şartlar ve koşullar ile, kullanıcının “Üyelik Sözleşmesi”ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan “Portal”da yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.

“Kullanıcı”: “Portal”a erişen  gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği bilgilerin “Şırnak İş Platformu” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep göstermeksizin “Şırnak İş Platformu” tarafından reddedilebilir “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir,

“Portal”: www.sirnakisplatformu.com” isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “Şırnak İş Platformu”nun “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesi.

“İçerik”: “Şırnak İş Platformu’ na ait Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, video vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

“Üye Özel” sayfası: "Üye"nin "Portal"da yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel veya kurumsal bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece "Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Üye"ye özel sayfa.

“Kişisel Veri”: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek veya tüzel kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel veya kurumsal veriler dir.

“Özel nitelikli kişisel veri”: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

3. “Üyelik Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin konusu, "Portal"da sunulan “Hizmetler”in, bu “Hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve “Hizmetlere ilişkin “Şırnak İş Platformu” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “Şırnak İş Platformu” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. Üyelik Şartları

4.1 "Portal"a üye olabilmek için reşit olmak ve “Şırnak İş Platformu” tarafından işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında üyelik’ten men edilmemiş olmak gerekmektedir.

4.2 “Şırnak İş Platformu” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir, ve  "Üye"nin “Üyelik”ine son verebilir.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. “Üye", “Portal"da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile “Portal”daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.2. "Üye”, “SAHİBİNDEN”in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Üye”lere ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple “Şırnak İş Platformu”dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Üye”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile “Şırnak İş Platformuna”a bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; “Üye”nin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini “Şırnak İş Platformu” ilgili tarafa verebilir.

5.1.3. "Üye"lerin, “Şırnak İş Platformu’ Üyelik Hesabı”na girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer “Üye"lerin ve/veya “Şırnak İş Platformu”nun ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Üye” sorumludur.

5.1.4. "Üye", "Portal" dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Portal" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. "Şırnak İş Platformu  "Üye" tarafından "Şırnak İş Platformu"na iletilen veya "Portal" üzerinden “Üye” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

5.1.5. "Üye", "Şırnak İş Platformu"nun yazılı onayı olmadan işbu “Üyelik Sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen  herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. “Üye” hukuka uygun amaçlarla "Portal" üzerinde işlem yapmak zorundadır. "Üye"nin, "Portal" üzerinde  yaptığı her işlem deki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.  "Üye", "Şırnak İş Platformu"nun ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel simgeleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltma yacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, başka veritabanına aktaramayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "Portal"a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştiremeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecek leri zararlardan dolayı "Şırnak İş Platformu" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7. “Şırnak İş Platformu”, “Üye”lerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülenmesine ve “Şırnak İş Platformu’ Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ve bunu hiç bir şekilde kopyalayamaz , bunları başka mecralarda yayınlayamaz.Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "Şırnak İş Platformu’nun gerekli talep ve dava  hakları saklıdır.

5.1.8. “Üye”, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki kusurlarla ilgili “Şırnak İş Platformu”nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, sorumluluğun tamamen satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten “Şırnak İş Platformu”nu muaf tuttuğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

5.2. "Şırnak İş Platformu"nun Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. "Şırnak İş Platformu", Portal üzerinde yayınlanan içerik ve hizmetlerin sunumuyla ilgili ‘Şırnak İş Platformu’ Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “Şırnak İş Platformu” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2. "Şırnak İş Platformu", "Portal"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri "Portal" kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.

5.2.3. "Şırnak İş Platformu", "Portal"ın genel ahlak anlayışı ve toplumun etik değerlerine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, kişisel verilerin korunmasına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; ‘Şırnak İş Platformu’ bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir

5.2.4. "Şırnak İş Platformu"nun,  çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Portal”da “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.2.5. "Şırnak İş Platformu", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’na bildirimde bulunulmuştur.

6. Gizlilik Politikası

6.1. “Şırnak İş Platformu”, "Portal"da "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu “Üyelik Sözleşmesi” ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan EK-1dteki Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. “Şırnak İş Platformu” "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

6.2. “Şırnak İş Platformu”, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Üye” olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Üye” ile temas kurmak için kullanabilir.

6.3. "Üye”, “Portal” dahilinde eriştiği bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Üye”nin veya "Şırnak İş Platformu"nun ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği kullanıcılar’a veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, Şırnak İş Platformu’nun kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. “Üye”; kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde Şırnak İş Platformu’nun bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. “Üye”, “Şırnak İş Platformu” üyeliği ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin Google veya diğer arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için “Şırnak İş Platformu”nun herhangi bir dahlinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indekslenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı “Şırnak İş Platformu”nun herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, veri sahibi olarak yapacağı başvuru taleplerini başta indeksleme ile ilgili süreçlerde veri sorumlusu sıfatını haiz olan Google olmak üzere diğer arama motorları veya arama sistemleri, indeksleme sistemleri işleten veri sorumlusu gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

"Üye"ler,Şırnak İş Platformu’ hizmetlerini, "Şırnak İş Platformu" bilgilerini ve "Şırnak İş Platformu"nun telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Şırnak İş Platformu’nun  hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde "Şırnak İş Platformu" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Şırnak İş Platformu"^nun telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

8. “Üyelik Sözleşmesi” Değişiklikleri

"Şırnak İş Platformu" tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni uygun göreceği herhangi bir zamanda  tamamını veya bir kısmını değiştirebilir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Şırnak İş Platformu" işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen kazanımhardan herhangi birini veya tamamını geç ifa etmesi  veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Şırnak İş Platformu.com" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt add edilmeyecek veya bu durumlar için "Şırnak İş Platformu"dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilmeyecektir.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

“Üyelik Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Şırnak Merkez  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. "Şırnak İş Platformu" Kayıtlarının Geçerliliği

"Üye", işbu “Üyelik Sözleşmesi”nden doğabilecek ihtilaflarda "Şırnak İş Platformu"nun kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,"Şırnak İş Platformu’nu yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Yürürlük

İşbu “Üyelik Sözleşmesi” ve “Portal”da yer alan kurallar ve şartlar, "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akd edilerek yürürlüğe girmiştir. “Üyelik Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

Ekler:

Ek-1 Kullanım Koşulları

Ek-2 Gizlilik Politikası

Ek-3.Kişisel Verilerin Korunması

Ek-1 Kullanım Koşulları

1. "Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Portal” üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı”ların “Portal” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “Şırnak İş Platformu”nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2. “Portal”, "Üye"ler tarafından "Şırnak İş Platformu’ Veritabanı"na yüklenen "İçerik"lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "Şırnak İş Platformu", "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla “Şırnak İş Platformu”nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “Şırnak İş Platformu”nun hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

3. "KULLANICI" “PORTAL” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtılmayacağını, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştiremeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4. "Kullanıcı"lar “Portal” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Şırnak İş Platformu"nun ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

5. "Şırnak İş Platformu", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’na bildirimde bulunulmuştur.

6. “Portal”da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “Şırnak İş Platformu”nun sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

Ek-2 Gizlilik Politikası

1- ‘Şırnak İş Platformu’ kullanmak ve ziyaret etmekle ve/veya kayıtlı üye olmakla belirtilen bu koşulların tümü, kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. Şırnak İş Platformu, “Gizlilik Politikası” bölümünde öncesinde herhangi bir bildirim yapmaksızın değiştirme veya güncelleme gibi işlemleri her zaman yapma hakkına sahiptir.

2- Şırnak İş Platformu Kullanıcılar tarafından ‘Şırnak İş Platformu’ üzerinden kendisine verilen her türden bireysel / kurumsal bilgileri ve verileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. ‘Şırnak İş Platformu’, e.posta, SMS veya telefon ile iletişim faaliyetlerinde, yasaların düzenlediği şekilde izinli bülten gönderebilir, izinli pazarlama yapabilir, çeşitli şekillerle bu iletişim faaliyetlerinden istatistiki amaçlı veriler toplayabilir. Şırnak İş Platformu, kullanıcının isteği dışında iletişim faaliyeti yapmamayı, izin alınmaksızın pazarlama yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı kabul eder.

3- ‘Şırnak İş Platformu’ nda oluşabilecek sistemsel problemlerin anlaşılabilmesi ve bu sorunların acil olarak giderilebilmesi için, ‘Şırnak İş Platformu’, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini, diğer iletişim bilgilerini, sosyal ağlardaki kullanıcı hesabında bulunan kayıtlı bilgileri, kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu veriler / bilgiler, Şırnak İş Platformu tarafından kullanıcılarını genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri oluşturabilmek amacıyla, kullanılabilir.

4- Şırnak İş Platformu’ ndan, her türden farklı sitelere bağlantı verebilir. Anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını, başvuru formlarını, duyurularını, anketlerini yayınlayabilir.  ‘Şırnak İş Platformu ’Kullanıcıları bu formlar, duyurular, anketler ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitelerine / hizmetlerine / mobil uygulamalarına yönlendirebilir. ‘Şırnak İş Platformu’, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin ve/veya mobil uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına, ayrıca barındırdıkları görsel, metinsel her tür içeriklerinden dolayı hiçbir sorumluluk altına girmez.

5- Kullanıcıya ait bireysel / kurumsal bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır.’Şırnak İş Platformu’, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe bireysel / kurumsal bilgilerden herhangi birini ‘Şırnak İş Platformu’nun iş birliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve iç hukukta da etkili uluslararası anlaşmalardaki yasal zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller, ‘Şırnak İş Platformu’nun kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde, yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde, Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller hükümleri ise bu madde kapsamına girmez

6- ‘Şırnak İş Platformu’, kullanıcıların ‘Şırnak İş Platformu’ kullanım bilgilerini, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak, Uygulama kullanımı hakkındaki bilgileri IP ya da Sosyal Ağ hesabı kullanıcı verileri ile elde edebilir. Çerez denilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan ve kullanılan veri dosyasıdır. Kullanıcılar dilerlerse çerezlerin bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirmekte serbesttirler.

7- ’Şırnak İş Platformu’, işbu gizlilik koşullarında geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda ‘Şırnak İş Platformu’nda yayınlamak şartından başka herhangi bir şarta bağlı olmaksızın değiştirebilir. ‘Şırnak İş Platformu’nun değişiklik yaptığı, gizlilik koşulları hükümleri, Site’de veya Uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.

Ek-3.Kişisel Verilerin Korunması

Şırnak İş Platformu. kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Global Mühendislik Bilişim Çözümleri Elektrik Elektronik İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. (“Şırnak İş Platformu”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şırnak İş Platformu tarafından, Portal üzerinde kurumsal ve/ veya Bireysel üyelikleri bulunan kişiler , çalışanları, ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, üyelik  bilgisi, üyelik işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz;

1- Şırnak İş Platformu  ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,

2- Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,

3- Altyapı ve ticari faaliyetleri yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe, faturalama ve tahsilatlar, bilgi işlem sistemleri, veriler ve internet sitesi barındırma, iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak,

4- Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,

5- Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, Segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek,

6- Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerine yönelik tarafınıza bilgi vermek,

7- Siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim

8- Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanmasına ilişkin olarak Şırnak İş Platfotmu’nun tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,

9- Kara para aklamayı önleme ve terör karşıtı yasalar da dahil olmak üzere, yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) uymak, hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

1- Şırnak İş Platformu’nun iş ortaklarına, hissedarlarına,

2- Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

3- Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

4- Yurt dışı şirketlerine ve iştiraklerine,

5- Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

1- Kişisel verileriniz Şırnak İş Platformu  internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız sair kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler, internet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere;

2- Şırnak İş Platformu tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla, sözleşmenin ifası dahilinde toplanmaktadır.

e) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Şırnak İş Platformu talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

1- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şırnak İş Platformu’na daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Şırnak İş Platformu’nun cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

 

Geri Dön Üye Ol Giriş Yap
Yukarı